Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.

Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, zijn toepasselijk op en maken deel uit van elke door Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. gesloten overeenkomst van aanbieding, levering en verkoop. Eventuele verwijzing door de wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Indien enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
Alle offertes zijn vrijblijvend en tussentijdse verkoop van de aangeboden artikelen blijft voorbehouden aan  Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. Alle offertes blijven maximaal 14 dagen geldig na aanbiedingsdatum, tenzij anders wordt aangegeven. Elke order wordt beschouwd als algehele aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Prijzen: als een order wordt gegeven zonder vooraf overeengekomen prijs, wordt deze order onafhankelijk van een eventueel vroeger gemaakte offerte of gedane levering uitgevoerd tegen de geldende prijzen op de dag van binnenkomst van de order. Bestellingen op basis van een prijslijst worden uitgevoerd tegen de bij aflevering geldende prijzen. Bedraagt de termijn tussen de ontvangst van de bestelling en de afleveringsdatum niet meer dan 8 dagen, dan zullen bestellingen worden uitgevoerd tegen de in de op de besteldatum geldende prijslijst vermelde prijzen. Al onze prijzen worden genoteerd in euro's exclusief BTW en exclusief kosten van transport, verzekering, en eventuele belastingen, en verpakking. Al onze prijzen vermeld in prijslijsten, folders, advertenties, zijn geheel vrijblijvend, ook in offertes. Prijzen kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden.


Verzending
: de geleverde goederen reizen voor rekening en risico van de ontvanger dan wel de geadresseerde. Af magazijn Langedijk. Zendingen van orders boven € 100,= netto, zonder bijtelling van BTW, vracht en eventuele andere kosten worden franco huis Nederland geleverd op door ons te bepalen wijze. Als de koper een andere wijze van aflevering wenst dan door ons bepaald, zullen de hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht. Expresse zendingen zijn steeds niet franco. Het genoemde franco bedrag van € 100,= netto kan zonder voorafgaande melding gewijzigd worden.

Levering: Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. levert zo veel mogelijk uit voorraad. Niet voorradige artikelen worden in nota gehouden door boeking in back order. Hiervan ontvangt U bericht. Zonder Uw tegenbericht binnen 8 dagen achten wij U met nalevering akkoord. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door de koper niet kunnen worden gemaakt.

Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.  levert steeds af magazijn Broek op Langedijk  (ex works Broek op Langedijk). Als plaats van levering geldt de plaats van belading van elk transportmiddel naar keuze van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V., waarmee het gekochte zal worden vervoerd. De koper wordt dus geacht het gekochte bij lading in ontvangst te nemen, waarmee het risico van het vervoer voor rekening van de koper komt.

Overmacht: in geval van overmacht zijn de verplichtingen van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, dan zal Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring geheel of ten dele mogen ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Met name wijzigingen in de valutakoersen, niet tijdig aanleveren van goederen door fabriek, belemmerende overheidsmaatregelen en in het algemeen ernstige storingen binnen het bedrijf gelden voor Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. als overmacht. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken van wie wij de goederen betrekken mochten voordoen.

Afroep termijn en speciale orders: als de koper in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen, dan is Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. gerechtigd om meteen na afloop van de termijn het gekochte af te leveren, of de goederen voor rekening van de koper op te slaan, dan wel zich van zijn verplichtingen ontslagen te achten. Dit alles onverminderd de toepassing van recht op schadevergoeding voor gevolgen van de wanprestatie van de koper of van andere daardoor gemaakte kosten zoals vervolgings- incasso of proceskosten. Onverminderd het elders in deze leverings- en verkoopsvoorwaarden bepaalde kunnen de door Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. geaccepteerde orders niet worden geannuleerd en de geleverde goederen niet worden teruggenomen of geruild. Nooit zal een annulering, terugneming of ruiling in aanmerking komen bij goederen die speciaal voor de koper zijn ingekocht. Goederen op speciale bestelling welke Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. in opdracht van klant bij de TOOL CONNECTION (LASER,GUNSON, CONNECT) heeft besteld kunnen nimmer retour, dit is volgens de nieuwe richtlijnen van Tool Connection, garantie gevallen uitgesloten, deze worden na beoordeling van een medewerker van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. gecrediteerd of vervangen.

Verpakking: alleen als statiegeld berekende verpakking wordt door ons tegen de berekende prijs teruggenomen, mits deze binnen drie maanden, franco en in goede staat wordt geretourneerd.

Monsters en afbeeldingen: de door Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. verstrekte gegevens zijn op grond van haar ten tijde van opmaak van de publicatie bekende feiten zo nauwkeurig mogelijk, maar voor haar nooit bindend. De gebruikte afbeeldingen hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wij te bieden hebben. Als de koper voor levering één of meerdere monsters zijn verstrekt, dan is voorafgaande bepaling eveneens van toepassing.

Betaling: het op de factuur vermelde totaalbedrag moet zonder inhouding van enige korting binnen 30 dagen netto aan Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. betaald worden. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen. Voor betalingen van Nederlandse afnemers en afnemers onder automatische incasso geldt binnen 14 dagen een betalingskorting van 2%. Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. behoudt zich het recht voor om ten onrechte afgetrokken contant korting opnieuw te berekenen. Percentages en bedragen van contant korting en orderkosten kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden. De berekende vrachtkosten mogen nooit afgetrokken worden. Kredietbeperking berekend voor betalingen later dan binnen 30 dagen mag eveneens niet afgetrokken worden. 

Voor speciale leveringen, zoals fabrieksorders waar betaling contant overeengekomen is, is geen contant korting van toepassing, zelfs al zou dit toch op de factuur gedrukt zijnZie tevens het eigendomsvoorbehoud dat Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. maakt voor nog niet geheel aan haar betaalde goederen. De eigendom van geleverde goederen gaat eerst op de koper over, wanneer hij al hetgeen hij terzake van de levering van de goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten aan Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. verschuldigd is, zal hebben voldaan. Indien en voor het geval de koper aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, wordt Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.door de koper onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen. Als een bestelling in gedeelten mag worden uitgevoerd, is Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. gerechtigd de verrichte deelleveringen aan de koper in rekening te brengen. Indien de koper een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is de koper na het verstrijken van deze termijn een rente verschuldigd gelijk aan het dan geldende promesse disconto plus 3% vermeerderd met de eventueel door één of meerdere Nederlandse handelsbanken toegepaste toeslagrente.  Bovendien mag Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. dan de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst door enkele verklaring harerzijds geheel of gedeeltelijk ontbinden, de geleverde goederen terugnemen en/of schadevergoeding vorderen. Alle incassokosten zijn voor rekening van de koper. De buiten gerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht ten minste 10% van het gevorderde te bedragen. In de gevallen dat betaling volgt zonder dagvaarding of andere rechtsmaatregelen zal dit minimum niet meer bedragen dan € 226. Eén en ander geldt ook in geval van faillissement of surséance van betaling. 

Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. heeft het recht bij elke verandering in de zakelijke situatie van de koper, verandering van eigenaar(s), gerede twijfel aan de solvabiliteit van koper etc. voor de afwikkeling van het contract zekerheidsstelling voor de nakoming van kopers verplichtingen te verlangen, bij gebreke waarvan Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. gerechtigd is de verkoop te annuleren.

Eigendomsvoorbehoud: Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. en haar vertegenwoordigers behouden zich het eigendomsrecht van de aan de koper afgegeven goederen voor totdat al haar vorderingen op deze koper uit welke hoofde dan ook geheel zijn voldaan. Tevens verbindt de koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. of een van haar vertegenwoordigers ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan koper in eigendom geleverde producten tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons uit welke hoofde dan ook. De koper is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons bewaren. Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. blijft eigenaar van de door haar geleverde producten tot volledige betaling van alle vorderingen, die zij op de koper heeft en op eventuele andere afnemers van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. met wie de koper een gemeenschappelijke opslag heeft.. De koper heeft het recht de producten door te verkopen en te verwerken, echter slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Ingeval van gemeenschappelijke opslag zal de koper jegens Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. aansprakelijk zijn voor de schulden van diegene(n), met wie hij een gemeenschappelijke opslag heeft, tot een bedrag gelijk aan het onbetaald gebleven gedeelte van de prijs van de aan laatstgenoemden verkochte producten. Koper is verplicht zijn eventuele wederverkopers op de hoogte te stellen van dit eigendomsvoorbehoud. Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Midlock Speciaalgereedschap B.V. en haar vertegenwoordigers gerechtigd de onder eigendom voorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Koper is verplicht Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.  of door haar aangewezen vertegenwoordiger(s) toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zich bevinden. 

Reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen 8 dagen na ontvangst der goederen in het bezit van  Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.zijn. De verplichtingen van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. tot levering of terugbetaling vervallen indien van de manco's, gebreken of vertraging van levering niet schriftelijk aan haar is kennis gegeven terstond nadat de ontvanger één en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. Bij zichtbare manco's en uitwendig zichtbaar beschadigde leveranties dient dit te gebeuren door duidelijke vermelding op het bij ontvangst te tekenen document. In elk geval vervallen de verplichtingen van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. indien de kennisgeving niet is ontvangen binnen één maand nadat de aflevering heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden, indien geen aflevering is geschied.

Retourzendingen uitsluitend in voorafgaand overleg met Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. Retourzendingen dienen steeds voldoende gefrankeerd gezonden te worden aan ons magazijn: Middelmoot 16, 1721 CZ te Broek op Langedijk. Retourzendingen die door de afnemer besteld zijn en door ons later ontvangen zijn dan 30 dagen na levering worden gecrediteerd tegen 50% van de in de prijslijst genoemde advies verkoop prijzen, mits dit niet meer is dan wat er voor berekend is (wandstelling artikelen uitgezonderd). Dit om kosten van schoonmaken en opnieuw verpakken in te dekken. In ontvangst name houdt niet onze akkoord bevinding in. Volgens bestelling geleverde goederen kunnen niet retour genomen worden. Garantie goederen eveneens gefrankeerd ter beoordeling terug sturen. Andere retourzending dan wegens gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering zijn niet toegestaan. Wordt er toch zonder geldige reden terug gestuurd, dan zijn alle kosten aan verzending verbonden, voor rekening van de koper. Retourzendingen die door Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. niet zijn aanvaard, ontheffen de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Garantie: de beslissing van de fabrikant van het voor garantie geclaimde voorwerp is steeds bindend. Voor vervolgschade en voor de gevolgen van het opgetreden defect, direct of indirect is Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. nooit aansprakelijk. De garantie houdt in dat Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. beoordeling van de redelijkheid van de garantieclaim het voorwerp opnieuw zal leveren. De garantie verplicht niet om tot creditering van factuurbedragen over te gaan.

Aansprakelijkheid: onverminderd de garantiebepalingen sluit Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens de koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Indien en voor zover er op Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het wettelijk bepaalde. De door Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. verstrekte informatie in catalogus, op de website of bulletins en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend. Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking en/of schade ontstaan in verband met de toepassing van de geleverde producten, omdat Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. geen controle op het gebruik kan uitoefenen. Geleverd gereedschap dient volgens normale normen en voor het doel waarvoor het bestemd is gebruikt te worden. Indien een gebruiksaanwijzing of handleiding is bijgevoegd dienen de vermelde instructies opgevolgd te worden. 

Verwijzing: elke order wordt beschouwd als algehele aanvaarding door de koper van de bovenstaande verkoopsvoorwaarden.

Beëindiging: Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. kan naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met de koper in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid met directe ingang ontbinden als de koper één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten jegens Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt, indien hij tot liquidatie van zijn zaken overgaat of indien er beslag wordt gelegd op het vermogen van de koper terzake substantiële schulden of indien hij niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat. In deze gevallen is Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. of haar vertegenwoordiger(s) gerechtigd de goederen waarop eigendomsvoorbehoud ligt, terug te nemen alsmede het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten zoals haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de goederen.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de order, alsmede elk ander geschil, terzake van of in verband met de order, zullen behoudens Hoger Beroep uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar indien deze geschillen horen tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, tenzij partijen besluiten een geschil door arbitrage te doen beslechten. Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt.

Toepasselijk recht: op alle overeenkomsten met Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aldus opgetekend te Broek op Langedijk op 1 December 1997 en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder nummer 020600148.7 Per deze datum zijn deze leverings- en verkoopsvoorwaarden van kracht geworden voor alle aanbiedingen en leveringen, verkopen van Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V. Een volledig afschrift van deze leverings- en verkoopsvoorwaarden zal binnen 1 maand na deze datum aan al onze afnemers verstuurd worden, dan wel toegevoegd worden op de website of vermeld in de laatst uitgegeven en uitgereikte Midlock catalogus.  

R.W.Smit, dir.

Midlock Speciaalgereedschap Pauwelussen B.V.
Middelmoot 16
1721 CZ Broek op Langedijk
Nederland
Tel: 0226-331933
E-mail: administratie@midlock.nl

Dagelijks bereikbaar

Openingstijden

Maandag 08: 30 - 17:00
Dinsdag 08: 30 - 17:00
Woensdag 08: 30 - 17:00
Donderdag 08: 30 - 17:00
Vrijdag 08: 30 - 12:30
Weekend Gesloten

Administratie gegevens

KvK: 37050693
Btw nr: NL825316406B01

Contactgegevens

Midlock Speciaalgereedschap B.V.
Middelmoot 16
1721 CZ Broek op Langedijk

Bestellingen

Bestellingen voor 15 uur (vrijdag voor 14 uur) ontvangen, worden nog dezelfde dag verstuurd. Franco levering bij bestelling van 100 euro netto ex btw.

Voor spoedbestellingen na 15 uur uitsluitend telefonisch.